Odstoupení od kupní smlouvy

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Kupující:


Jméno a příjmení ...........................................................


Adresa ...........................................................................


Telefon a email ..............................................................

 

Prodávající:

Ilka fashion s.r.o

U Bechyňské dráhy 2932, Tábor 390 02


Vážení,


dne ............................ jsem prostřednictvím vašeho eshopu www.spolehliva-svitidla.cz s vámi uzavřel(a) kupní smlouvu.


číslo daňového dokladu (faktury) .....................................


Toto zboží jsem převzal(a) dne ........................................


Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl(a) jsem se využít
svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto
oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.


Od smlouvy odstupuji v plném rozsahu, tj. vracím vše, co je uvedeno na faktuře ANO / NE *(nehodící se škrtněte)


* (ANO = nevypisujte jednotlivé zboží, NE = uveďte zboží, které chcete vrátit)


druh zboží ...............................................................................................


značka zboží ...........................................................................................


SN zboží ..................................................................................................


Zboží vám zasílám zpět a zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny včetně účtovaného dopravného (uvedeno na daňovém dokladu) ve
výši .........................Kč, ve prospěch mého bankovního účtu č. ..............................................................., nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.


Místo........................, dne ........................


..............................................
(vlastnoruční podpis)
Přílohy:
Kopie kupního dokladu

Zpět do obchodu